ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Категория: Галерия Публикувана на Сряда, 26 Април 2017 Написана от Administrator

Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити, а всеки ученик се включва в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси. 

През месец ноември 2016 година стартира и ФАЗА 2 с:

 

 1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

 

 ·       ОПОЗНАЙ РОДИНАТА  с ръководител Мария Костадинова 

   - На 27.01.2017 г. в сградата на училището се проведе публична изява на групата - видео урок на тема: "България - новата държава на Балканския полуостров". Събитието ни уважиха родители, учители и членове на обществения съвет пред които учениците от ІІІ и ІV клас показаха придобитите знания, умения и компетентности в резултат от провежданите занимания по интереси в групата. По време на изявата  учениците  запознаха присъстващите със събитията, условията и фактите, свързани със създаването на България, като нова държава на Балканския полуостров и значението и за историята на региона.

  - На 31.03.2017 г. участниците в групата « Опознай родината », с помощта на презентация на тема «Възраждането – новото време на българите», представиха пред родители, учители и обществения съвет знания, умения и ценна информация относно събитията през периода. Учениците от трети и четвърти клас Запознаха публиката с основните проявления на Българското възраждане, свързани с движението на новата българска просвета, самостоятелна църква и независима държава, както и с делото на Паисий и неговият последовател Софроний, на огромната съзидателна енергия на нашия народ през тази епоха, която го извежда до независимост. Припомниха ролята на средновековните манастири като книжовни средища, за духовния обмен в славянския свят. Показаха, изграденото у тях ценностно отношение към личности, допринесли с родолюбието и всеотдайността си за духовното пробуждане на българите. Учениците представиха на своите родители изображения и допълнителна информация за стари градове и манастири, които са символ на българския дух и идентичност.

За да станете съпричастни на събитията,

 

·       ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ  с ръководител Десислава Арабаджиева


 2. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

 

·       ЧЕТЕМ, ПИШЕМ , ОБЩУВАНЕ с ръководител Златина Иванова

·       АЗ УСПЯВАМ с ръководител Мария Костадинова

·       БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН с ръководител Станислава Господинова

·       ЧЕТА, ЗНАМ, МОГА с ръководител Илиана Комбакова

·       АЗ МОГА ДА СТАНА МАТЕМАТИК с ръководител Маруся Даскалова

 

Посещения: 718