Училищни документи

Категория: Обучение и възпитание
Публикувана на Петък, 14 Септември 2018
Написана от Administrator

 1.  Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране

 

2. Правилник за дейността на училището

 

3. Училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година

 

4. Форми на обучение

 

5. Годишен план за дейността на училището

 

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

 

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

9. Занимания по интереси

 

10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 

11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО


 РЕШЕНИЕ № 432 от 31.07.2018 година на Общински съвет Чирпан за съществуването на маломерни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година


Заповед № 27 от 12.09.2018 година за утвърждаване на реализирания план-прием за учебната 2018/2019 година


УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА:

-> IV клас Български език и литература

-> IV клас Математика